Vedtægter

for

Støtteforeningen for opdrættere af Flatcoated Retrievere – Back to Basics.

Udskrivningsvenlig version af SFRs vedtægter.

§ 1. Navn.

Navnet på foreningen er: Støtteforeningen for opdrættere af Flatcoated Retrievere – Back to Basics (SFR).

§ 2. Formål.

Stk. 1
SFRs formål er at danne et formaliseret fællesskab for opdrættere af flatcoated retrievere med DKK-Stambog.

Stk. 2
SFRs formål er at bidrage til almen oplysning om, samt støtte til opdræt af racen flatcoated retrievere med henblik på at fastholde og styrke racens
udvikling i overensstemmelse med racens standard og formål.

Stk. 3
SFRs formål er gennem fællesskab og samarbejde, at styrke glæden for ejere af flatcoated retrievere, samt højne livskvaliteten for deres hunde.

Stk. 4
SFRs formål er at støtte en bred vifte af sundhedstiltag og forskning. 

§ 3. Tiltag til indfrielse af formål.

Stk. 1
SFR vil dele relevant viden og almindelig oplysning om racen med ejere af flatcoated retrievere ved eksempelvis træning, foredrag, kurser, arrangementer o.a. om relevante emner, samt ved systematisk evaluering af avlsarbejde.

Stk. 2
SFR vil tilrettelægge og afvikle forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet mellem fører og hund, og som giver hunden mulighed for at udfolde sine naturlige egenskaber.

Stk. 3
SFR vil søge sponsorater og lignende til støtte for formålet beskrevet i §2. stk. 4. Dette for bl.a. at fremme forskning og indsamle større viden om racens sundhed og mulige konsekvenser ved racens genetiske population.
SFR vil yde 10 % af et eventuelt overskud ved diverse aktiviteter til samme formål.

Stk. 4
SFR vil via foreningens medier oplyse om foreningens virke, herunder også de forskellige aktiviteter der er tilgængelige for interesserede flatcoatejere i foreningens målgruppe for deltagere.

Stk. 5
Aktiviteter, der arrangeres af SFR, er åbne for deltagelse for ejere af flatcoated retrievere med en FCI-godkendt stambog, medmindre andet er beskrevet direkte ved arrangementets annoncering.

§ 4. Medlemmer.

Stk. 1
Opdrættere med opdræt af DKK-stambogsførte Flatcoated Retrievere kan optages som medlemmer af foreningen, såfremt de opnår støtte til deres indmeldelse fra 2 eksisterende medlemmer af foreningen samt efterfølgende godkendes til optagelse af den siddende bestyrelse.

Stk. 2
Det en betingelse for medlemskab, at medlemmerne i foreningen støtter hvert af de i §2., stk. 1-4 beskrevne formål, samt vil bidrage til opnåelse af samme formål ved at bakke op om de i §3. stk. 1-5 beskrevne tiltag til støtte for selvsamme formål.

Stk. 3
Medlemmer af foreningen er stemmeberettigede.

Stk. 4
Deltagere på den stiftende generalforsamling kan optages som medlemmer i foreningen, såfremt de giver tilsagn til at de ønsker at være medlemmer i foreningen på den stiftende generalforsamling. Ved ønske om indmeldelse i foreningen, på et hvert givet tidspunkt efter den stiftende generalforsamling, træder § 4. stk. 1 i kraft.

§ 5.  Udmeldelse.

Stk. 1
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1
SFR ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager SFRs interesser og forvalter SFRs midler.

Stk. 2
Alle stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

§ 7. Valg til bestyrelsen.

Stk. 1
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter
for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Til bestyrelsen vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Valget sker på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal.
Ved stemmelighed mellem flere bestyrelseskandidater foretages ny afstemning mellem disse kandidater.
Ved forsat stemmelighed foretages simpel lodtrækning mellem kandidaterne.
De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 5
I tilfælde af, at bestyrelsen efter indtræden af de valgte suppleanter bliver undertallig jf. § 7 stk. 1, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6
Opstillingsforslag til kandidater til bestyrelsen skal være vedlagt underskreven accept fra den foreslåede person samt være SFRs formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk. 7
Såfremt der ikke inden for den angivne tidsfrist på 4 uger er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan der på den ordinære generalforsamling fremsættes opstillingsforslag af kandidater til bestyrelsen.

De opstillede kandidater, der anmeldes efter den fastsatte tidsfrist, skal enten være til stede på den ordinære generalforsamling, eller der skal foreligge en skriftlig accept fra den person, som ønsker at opstille til bestyrelsen.

Stk. 8
De afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling optælles af de 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere.
Resultatet af optællingen afleveres til den valgte dirigent af den ordinære generalforsamling.

§ 8. Bestyrelsens arbejde.

Stk. 1
Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afslutning.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan foretage ny konstituering i valgperioden.

Stk. 3
Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt skal besluttes af generalforsamlingen eller ved urafstemning.

Stk. 4
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt relativt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5
SFR forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
SFR hæfter som juridisk person alene med sin formue.
Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7
Der tages referat af bestyrelsesmøderne.
Referatet godkendes og underskrives af mødedeltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres umiddelbart efter underskriften på SFRs hjemmeside eller på anden måde.

Stk. 8
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.
Bestyrelsen formulerer kommissorier for udvalgene.
Alle udvalg er forpligtet til at aflægge beretning på den ordinære generalforsamling.

Stk. 9
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i SFRs tjeneste.

§ 9. Regnskab.

Stk. 1
SFRs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og forelægges SFRs revisor senest 20 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Til varetagelse af revisionen af SFRs årsregnskab vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling.

§ 10. Generalforsamling, Ordinær.

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af februar.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder til denne med mindst 6 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail, hjemmeside, Facebook og andre sociale medier.
Generalforsamlingsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til SFRs sekretær.

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være SFRs formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag offentliggøres senest 10 dage før den ordinære generalforsamling ved udsendelse til medlemmerne eller opslag på SFRs hjemmeside.

Stk. 4
Skriftlige opstillingsforslag af kandidater til bestyrelsen skal være SFRs formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling, jf. § 7., stk. 6.
Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling eller offentliggøres på SFRs hjemmeside.

Stk. 5
Beretninger fra udvalgene skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 6
Senest 10 dage før den ordinære generalforsamling udsendes følgende materiale til medlemmerne:
Det reviderede regnskab
Forslag til kandidater
Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
Formandens beretning
Udvalgenes beretninger

 

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingsmaterialet i stedet gøres tilgængeligt for medlemmerne på SFRs hjemmeside.

§ 11. Generalforsamling, Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge)
Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

§ 12. Generalforsamling, Afstemning.

Stk. 1
Vedtagelser på den ordinære generalforsamling sker ved simpelt relativt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3
Vedtægtsændring kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Vedtages ændringsforslaget på generalforsamlingen, skal det udsendes til en skriftlig urafstemning blandt SFRs stemmeberettigede medlemmer.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse..

§ 13. Generalforsamling, Ekstraordinær.

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Indkaldelsen skal udsendes med mindst 3 ugers varsel til afholdelse af generalforsamlingen, som skal afholdes senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3
Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdt.

Stk. 4
Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 12.

§ 14. SFRs opløsning.

Stk. 1
Bestemmelse om SFRs opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2
Bestemmelse om anvendelse af SFRs formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Formuen skal anvendes til gavn for racen Flatcoated Retriever i henhold til formålsparagraffen.

§ 15.  Urafstemning.

Stk. 1
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved hemmelig urafstemning blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2
Forslag, herunder vedtægtsændringsforslag, bekendtgøres til de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3
Ved urafstemning afgøres ændringsforslaget ved simpelt stemmeflertal, hvor blanke og ugyldige stemmer ikke medregnes.